LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ gồm các nội dung về thông tin người khai, quan hệ với người nhận cha, mẹ, nội dung đề nghị và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

mau-to-khai-dang-ky-nhan-cha-me-jpg-06032013120243-U1.jpg

Tư vấn và hướng dẫn lập tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ

 

----------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha
cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)


         Kính gửi: (1)..................................................................................................

Họ và tên người khai: ...........................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ......................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)...............................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ: (4) ....................................................................

Đề nghị(1) ........................................công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………………………….………......................…………………..............…...

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................

Dân tộc:................................................Quốc tịch: ..................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)........................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)................................................................

Là cha/mẹ(4) của người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………...Giới tính:……………………..........……...

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................

Dân tộc:....................................................................Quốc tịch: ..............................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) .......................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (5) ..............................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận cha/mẹ của tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                             Làm tại:................ngày ....  tháng  ...  năm ............

                                                   

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
                                                                                                               ……………………………

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
                        (ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:
(1)Ghi rõ tên Cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.
(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.
(3)Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.
(4) Nếu là cha thì gạch chữ “mẹ”, nếu là mẹ thì gạch chữ “cha”.
(5) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3)

P. Luật sư HNGĐ - Công ty Luật Minh Gia