LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đơn xin gia hạn sử dụng đất

Khi hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất cần thực hiện thủ tục xin gia hạn như thế nào? Mẫu đơn xin gia hạn có những nội dung ra sao? Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu như sau:

1. Luật sư tư vấn Luật Đất đai

Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành Nhà nước quy định thời hạn sử dụng đất bằng hình thức sử dụng đất ổn định, lâu dài hoặc sử dụng đất có thời hạn. Đối với đất sử dụng có thời hạn thì khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì có thể làm thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất. Việc thực hiện gia hạn quyền sử dụng đất phải có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của pháp luật.

Do đó, nếu bạn có vấn đề vướng mắc liên quan đến thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất và cụ thể là đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất, bạn có thể tham khảo mẫu đơn của công ty Luật Minh Gia đưa ra dựa trên cơ sở Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Tuy nhiên, mẫu đơn chỉ mang tính chất tham khảo và qua từng thời kỳ có thể văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành. Vì vậy, trong quá trình soạn thảo đơn xin gia hạn sử dụng đất, nếu có vấn đề vướng mắc bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

2. Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất

don-xin-gia-han-su-dung-dat-jpg-14092013122610-U1.jpg

Xin gia hạn sử dụng đất

Đơn xin gia hạn sử dụng đất trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan trước khi áp dụng vào thực tế.

---------------------------------------------------------------------

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 13/ĐK

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày…/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

 Kính gửi:..........................................................................

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.......................................................................

.................................................................................................................................................           .................................................................................................................................................   

  1.2. Địa chỉ............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Thửa đất xin gia hạn sử dụng:

   2.1. Thửa đất số:...................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ...............................................;

   2.3. Địa chỉ tại:.....................................................................................................................

   ........................................................................ ....................................................................;

   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:...................................;                     

   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;

   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ...............................................................................................;

   2.8. Tài sản gắn liền với đất:..................................................................................................

.................................................................................................................................................            

   2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp: ...../...../........

3. Thời gian xin gia hạn sử dụng đất:......................, đến  ngày ......tháng ....... năm .......... 

4. Lý do xin gia hạn:.............................................................................................................

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên

      - .........................................................................................................................................

      - .........................................................................................................................................

      - .........................................................................................................................................

      - .........................................................................................................................................     

            Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                      ……, ngày ....tháng ...năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Ngày….. tháng….năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày…..tháng….năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn

- Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin gia hạn sử dụng đất;

- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đê gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;

-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (tư vấn pháp luật đất đai)

- Điểm 3 ghi rõ tổng số số năm (hoặc số tháng) xin gia hạn tiếp tục sử dụng; ngày tháng năm hết hạn sử dụng đất xin được gia hạn.

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

Hotline: 1900 6169