LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai? Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành? Cần thể hiện nội dung gì khi soạn đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? … Luật Minh Gia tư vấn, giải đáp các vấn đề trên như sau:

1. Luật sư tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ quan trọng ghi nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức. Để có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Luật Đất đai và thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu bạn đang muốn thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần nắm được về hình thức, nội dung đơn xin cấp GCN để có thể hoàn thiện về mặt thủ tục.

Trong trường hợp bạn đang chưa biết nên soạn đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào, bạn có thể gửi thắc mắc của mình về địa chỉ Email của công ty Luật Minh Gia hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được các Luật sư, chuyên viên tư vấn hướng dẫn, tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu đơn Luật Minh Gia đã cung cấp dưới đây để có thêm thông tin và soạn đơn cho mình.

2. Luật Minh Gia cung cấp mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

mau-don-xin-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cua-to-chuc-jpg-23022013113204-U1.jpg

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

--------------------------------------------------------------------

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mẫu số 02b/ĐK

 

 

 

 

 

PHẦN  GHI  CỦA  NGƯỜI  NHẬN  HỒ  SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày… / … / …

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

     (Ký và ấghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

 

Kính gửi: UBND ...............................................................

 

 

 

 I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT (TỔ CHỨC)

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất:(Viết chữ in hoa)

Tên tổ chức :…………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập (hoặc giấy đăng ký kinh doanh) : số………………………………..

Ngày cấp…………………………………………………Cơ quan cấp :…………………..

Địa chỉ trụ sở chính: số nhà……………..đường…………………………

phường (xã)…………………………quận (huyện)…….………….Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Thông tin về thửa đất :

Thửa đất số: …………………..…….….; Tờ đồ số: ……………loại bản đồ…………..…;

Địa chỉ tại:................................................................................................................................

Địa chỉ cũ (nếu có):…………………………………………………………………………

Diện tích khuôn viên đất: …………............. m2;

Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: ….......….. m2 + Sử dụng chung: ..…......… . m2

Mục đích sử dụng đất: ..............................................................................................…………

Thời hạn sử dụng đất: ................................................................................................................

Nguồn gốc sử dụng đất: ...........................................................................................................

Theo bản vẽ số:………………ngày……………….do……………………………………lập

(Trong trường hợp có thay đổi về ranh thửa đất so với bản vẽ thì ghi thời điểm thay đổi cuối cùng là: ngày……..tháng……năm…..)

 

3. Tài sản gắn liền với đất:

Loại nhà hoặc loại công trình xây dựng: ………………………….số tầng…………………

Diện tích xây dựng : ............................m2. Tổng diện tích sàn xây dựng :……………….m2

Kết cấu :……………………………………………………………………………………………………

Theo bản vẽ số:………………ngày……………….do……………………………………lập

 

 4.Nhữnggiấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm:

 ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

             

 

Tôi xin cam đoan và chịu hoàn toàn trước pháp luật về nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

....., ngày .... tháng ... năm ......

Người viết đơn

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG

- Nguồn gốc sử dụng đất :…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

- Thời điểm sử dụng đất :.........................................................................................................

- Thời điểm xây dựng nhà :……………………………………………………………….

- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về nhà đất: ..........................................................................

- Quy hoạch sử dụng đất :…………………………………………………………………

- Quy hoạch xây dựng : …………………………………………………………..

- Số thửa :………………………tờ số…………..bản đồ theo nền bản đồ cũ.

- Số thửa :………………………tờ số…………..bản đồ theo nền bản đồ địa chính chính quy.

Tách ra từ thửa số :……………  tờ số………….loại bản đồ (nếu có):………………………

Ngày…..tháng….năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày…..tháng….năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Ngày….. tháng….năm …..

Người thẩm tra hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày…..tháng….năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

                                                                                                      Ngày ... tháng ... năm ...

                              Thủ trưởng cơ quan

                                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

     

Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Mục đích sử dụng đất : ghi  theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;

- Thời hạn sử dụng đất ghi theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;

- Nguồn gốc sử dụng đất ghi như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền” , nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

Hotline: 1900 6169