LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất bao gồm các nội dung về cá nhân/tổ chức đề nghị ghi nợ, lý do ghi nợ và các vấn đề khác liên quan, cụ thể áp dụng theo mẫu trên đây:

 

mau-don-ghi-no-quyen-su-dung-dat-jpg-23022013113808-U1.jpg

 

Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

 

Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Mẫu)

 

Kính gửi:                   - Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện):………

                                   (hoặc UBND xã, phường, thị trấn………………………..).

       - Chi Cục thuế…………………………………………….

 

Tôi tên:……………………………………………………………………

 

Thường trú:………………………………………………………………

 

Hiện Tôi đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc đang lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất) đối với khu đất có vị trí:

-            Thửa đất số: …….…….….; Tờ đồ số: …………theo bản đồ…………..…;

-            Địa chỉ tại:................................................................................................

-            Địa chỉ cũ (nếu có):…………………………………………………………

 

Do gia đình chúng tôi chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước nên kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia đình chúng tôi được ghi nợ tiền sử dụng đất.

 

Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy định khác, tôi cam kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

Người làm đơn

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Hotline: 1900 6169