Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất

Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

ĐỀ ÁN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh  nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất)

1. Mở đầu

- Hiện trạng công trình khai thác nước....................

- Tổng lưu lượng khai thác theo giấy phép là..............m3/ngày, thực tế đang khai thác.......... m3/ngày;

- Chế độ khai thác..... giờ/ngày;

- Lưu lượng giếng theo thiết kế..........

- Công suất toàn bộ công trình theo thiết kế là.............

- Diễn biến lưu lượng các giếng.......; lưu lượng thực tế từng giếng và của công trình tại thời điểm xin điều chỉnh............................

- Diễn biến mực nước.....................

- Hiện trạng, diễn biến chất lượng nước, môi trường.......................................

2. Nhu cầu sử dụng nước:

- Nhu cầu nước hiện tại và trong thời gian tới................

- Kế hoạch khai thác, sử dụng nước..............

3. Kiến nghị nội dung điều chỉnh

- Lý do đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép.............

- Nội dung đề nghị điều chỉnh: (bổ sung giếng, tăng/giảm lưu lượng các giếng, dịch chuyển vị trí giếng, thay thế/cải tạo giếng để tăng công suất khai thác...).

4. Thiết kế bổ sung giếng khai thác (hoặc điều chỉnh thiết kế giếng)

(nội dung thiết kế giếng như hướng dẫn tại Mẫu số 06/NDĐ).

 

...., ngày... tháng... năm.....

Chủ giấy phép

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo