Tìm hiểu Kiến thức Pháp luật Hình sự

Tại chuyên mục Kiến thức pháp luật Hình sự Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự như quy định về tội phạm, khung hình phạt, các loại mẫu đơn, hồ sơ khởi kiện, kháng cáo, kháng nghị cho mọi đối tượng.
 
Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung được quy định cụ thể tại Điều 245, điều 246 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Định giá tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Định giá tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Định giá tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Trưng cầu giám định theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trưng cầu giám định theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trưng cầu giám định được quy định cụ thể tại Điều 205, điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Nhận biết giọng nói theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Nhận biết giọng nói theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Nhận biết giọng nói được quy định cụ thể tại Điều 191 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Nhận dạng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nhận dạng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nhận dạng được quy định cụ thể tại Điều 190 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quy định về thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

Quy định về thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại được quy định cụ thể tại Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Chuyển vụ án để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chuyển vụ án để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chuyển vụ án để điều tra được quy định cụ thể tại Điều 169 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Chi phí tố tụng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chi phí tố tụng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chi phí tố tụng được quy định cụ thể tại Điều 135, điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Phong tỏa tài khoản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Phong tỏa tài khoản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Phong tỏa tài khoản là biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Kê biên tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Kê biên tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Kê biên tài sản là biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 128 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Áp giải, dẫn giải theo quy định tại Bộ luật tố tụng HS 2015

Áp giải, dẫn giải theo quy định tại Bộ luật tố tụng HS 2015

Áp giải, dẫn giải là biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 127 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Đặt tiền để bảo đảm được quy định cụ thể tại Điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo Bộ luật TTHS 2015

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo Bộ luật TTHS 2015

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam được quy định cụ thể tại Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp được quy định cụ thể tại Điều 110 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người bào chữa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người bào chữa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người bào chữa được quy định cụ thể tại Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người làm chứng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Người làm chứng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Người làm chứng được quy định cụ thể tại Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự được quy định cụ thể tại Điều 84 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bào chữa theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Thủ tục đăng ký bào chữa theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Thủ tục đăng ký bào chữa được quy định cụ thể tại Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người chứng kiến theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người chứng kiến theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người chứng kiến được quy định cụ thể tại Điều 67 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Bị hại theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bị hại theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bị hại được quy định cụ thể tại Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>