Lại Thị Nhật Lệ

Hưởng chế độ hưu trí cần những điều kiện gì?

Chế độ hưu trí là chế độ chi trả lương hưu cho người lao động đã hết tuổi làm việc theo quy định của pháp luật - nhằm đảm bảo lao động khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những chế độ người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội.

1. Tư vấn quy định về điều kiện nghỉ hưu

- Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người tham gia luôn hướng tới việc bảo đảm lợi ích tối đa được hưởng, đặc biệt là chế độ hưu trí - được coi như là chi phí bảo đảm những nhu cầu sống của người lao động khi về già. Có rất nhiều người thắc mắc rằng việc tham gia bảo hiểm xã hội tại hai đơn vị khác nhau liệu có ảnh hưởng đến việc hưởng chế độ hưu trí không?

- Để được tư vấn về các vấn đề trên, hãy liên hệ với Luật Minh Gia. luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh nhất.

>> Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí, gọi: 1900.6169

2. Điều kiện hưởng chế độ hưu trí được quy định như thế nào?

Câu hỏi:

Tôi đóng BHXH được 7 năm hình thức đóng là hành chính sự nghiệp. Nếu như nghỉ việc tôi đi làm xí nghiệp tôi có được tiếp tục đóng BHXH cho đến 20 năm hoặc 25 năm để hưởng nghỉ hưu. Vậy tôi đóng như thế liệu sau này có được nghỉ hưu không hay chỉ nhận trợ cấp thôi việc một lần?  Xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

- Thứ nhất, về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

…”

Vậy nếu bạn sau khi nghỉ việc tại đơn vị hành chính sự nghiệp và muốn tham gia làm việc tại xí nghiệp thì bạn vẫn sẽ là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc – người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Thứ hai, về điều kiện hưởng chế độ hưu trí

- Điều kiện số năm tham gia BHXH

Theo quy định tại Điều 219 BLLĐ 2019 sửa đổi quy định Điều 54 Luật BHXH 2014 như sau:

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

...”

- Điều kiện về độ tuổi hưởng chế độ hưu trí

Theo quy định tại Điều 169 BLLĐ 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau"

“1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

…”

Vậy trong trường hợp này của bạn, để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí bạn cần bảo đảm về hai điều kiện là đủ độ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động 2019 và có đủ 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Việc bạn đã có 7 năm tham gia bảo hiểm xã hội ở đơn vị hành chính sự nghiệp sau đó làm tại xí nghiệp và tham gia đóng bảo hiểm xã hội đến năm 20 hoặc 25 năm sẽ không ảnh hưởng đến việc hưởng chế độ hưu trí sau này của bạn. Bạn vẫn sẽ được giải quyết chế độ hưu trí bình thường khi đảm bảo đủ các điều kiện về độ tuổi và số năm tham gia bảo hiểm xã hội.

TƯ VẤN NHANH