Mạc Thu Trang

Giảm diện tích đất trên sổ đỏ xử lý thế nào?

Gửi Luật sư. Mình có trường hợp này nhờ luật sư tư vấn giúp mình. Mình có làm hồ sơ xin cấp bìa đỏ. Hồ sơ đã được Sở tài nguyên & môi trường đồng ý và có gửi thông báo nộp Thuế và thuế trước bạ về cho mình. Lúc đầu mình xin làm bìa đỏ cho cả số đất mình đang ở là 300m2. Mình đã được cấp bìa đỏ 1 lần ở mảnh đất khác nên mảnh thứ 2 theo quy định là phải đóng 100% tiền sử dụng đất (điều này mình không biết trước khi làm hồ sơ làm bìa đỏ).

Số tiền đóng quá nhiều so với khả năng của mình nên giờ mình muốn làm đơn xin điều chỉnh diện tích làm bìa đỏ (xuống còn 150m2) có được không?. Nếu trong thời gian mình gửi đơn mà chưa được giải quyết nhưng thời hạn đóng tiền sử dụng đất theo thông báo đến rồi thì mình có bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế không? Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo điều 14, Nghị định 45/2014/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 2, khoản 3 điều 9 Thông tư 76/2014/TT- BTC quy đình về trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất như sau:

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến; căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ gia đình, cá nhân.

3. Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bổ sung hồ sơ; sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất chậm nhất sau 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung. Đồng thời cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền sử dụng đất theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

5. Trường hợp căn cứ tính tiền sử dụng đất có thay đổi thì cơ quan thuế phải xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện.

Trường hợp đang sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có) thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

6. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ và sự phối hợp giữa cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, tài chính, Kho bạc Nhà nước trong việc xác định, tính và thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều này.”

Trong trường hợp này, bạn đã được cấp bìa đỏ cho mảnh đất thứ nhất và có làm hồ sơ xin cấp bìa đỏ với toàn bộ diện tích mảnh đất ở thứ 2 là 300m2. Hồ sơ đã được Sở tài nguyên & môi trường đồng ý và có gửi thông báo nộp thuế và thuế trước bạ về cho bạn. Như vậy, hồ sơ xin cấp bìa đỏ với mảnh đất ở thứ 2 của bạn đã được phê duyệt và bạn phải đóng 100% tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Do đó, về nguyên tắc bạn không thể làm đơn xin điều chỉnh diện tích làm bìa đỏ (xuống còn 150m2) được và bạn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thời hạn đóng tiền sử dụng đất. Theo đó, bạn có thể làm hồ sơ xin nợ tiền sử dụng đất hoặc làm giải trình lý do khách quan, lý do chính đáng để làm đơn xin điều chỉnh diện tích để xin được điều chỉnh (chú ý phải thuộc trường hợp khách quan hoặc có lý do chính đáng).

Trân trọng.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí