LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Đăng ký các giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp Đăng ký các giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất được quy định bao gồm các trường hợp đăng ký, người yêu cầu đăng ký, nguyên tắc giao dịch đảm bảo và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

 

dang-ky-giao-dich-bao-dam-quyen-su-dung-dat-jpeg-05092013115346-U1.jpeg

Quy định về Đăng ký các giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất (ảnh minh họa)

 

1. Đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất gồm các trường hợp sau:

 

a) Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

 

b) Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

 

c) Đăng ký sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

 

d) Đăng ký huỷ hoặc xoá kết quả đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

 

đ) Đăng ký kết quả về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

 

2. Người yêu cầu đăng ký là một trong các đối tượng sau:

 

a) Bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất;

 

b) Bên bảo lãnh hoặc bên nhận bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

 

c) Bên thế chấp mới hoặc bên nhận thế chấp mới trong trường hợp thay đổi một trong các bên quy định tại điểm a mục này;

 

d) Bên bảo lãnh mới hoặc bên nhận bảo lãnh mới trong trường hợp thay đổi một trong các bên quy định tại điểm b mục này;

 

đ) Người được một trong các bên tham gia hợp đồng thế chấp, bảo lãnh uỷ quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

 

3. Cơ quan thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

 

4. Nguyên tắc đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất được quy định như sau:

 

a) Các đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất được đăng ký theo nội dung trong đơn và hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng bảo lãnh.

 

Các bên tham gia hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng bảo lãnh phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng ký;

 

b) Cơ quan thực hiện đăng ký phải đăng ký chính xác theo đúng nội dung đơn và hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng bảo lãnh;

 

c) Đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất được ghi nhận trong hồ sơ địa chính và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không cấp giấy chứng nhận khác về đăng ký giao dịch bảo đảm;

 

d) Thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất được cung cấp cho mọi tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

 

đ) Việc đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

 

5. Giá trị quyền sử dụng đất trong giao dịch bảo đảm được xác định theo quy định sau:

 

a) Giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất thì được xác định theo giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mà không khấu trừ giá trị quyền sử dụng đất đối với thời gian đã sử dụng;

 

b) Giá trị quyền sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a mục này thì do các bên tham gia giao dịch bảo đảm thoả thuận.

 

6. Người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 

Trân trọng
P. Luật sư Đất đai - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169