LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghỉ việc quá 30 ngày trở lên có được xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở không?

Hỏi tư vấn: Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, bên cơ quan tôi có 1 trường hợp thế này. tôi xin chia sẻ: Chị A là Chủ tịch HLHPN phường, chị A làm đơn xin lãnh đạo cơ quan nghỉ phép 2 đợt trong năm 2017 và được lãnh đạo đồng ý duyệt. Đợt 1: chị A xin nghỉ phép 14 ngày, trong đó 10 ngày làm việc và 4 ngày nghỉ (thứ 7+cn). Đợt 2: Chị A xin nghỉ 18 ngày, trong đó 12 ngày làm việc và 6 ngày nghỉ (thứ 7+cn).

Tổng cộng Chị A nghỉ 22 ngày làm việc và 10 ngày nghỉ (thứ 7+cn)Theo luật lao động 2012 thì nghỉ phép 12 ngày trong năm và trường hợp đặc biệt thì 16 ngày trong năm. Theo nghị định Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng thì không được xét chiến sĩ thi đua cơ sở nếu nghỉ 40 ngày trở lên. Tôi đang phân vân về vấn đề xét chiến sĩ thi đua cơ sở cho Chị A thế nào, nếu xét thì mọi người căn cứ luật lao động thì chị A nghỉ phép quá số ngày quy định. Nhưng căn cứ nghị định 91 thì ghi rằng không được xét chiến sĩ thi đua trong trong hợp nghỉ 40 ngày trở lên...vậy cho tôi hỏi nên áp dụng quy định nào!

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

Theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" như sau:

"3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Và Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" như sau:

"1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng.

2. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

4. Thời gian nghỉ thai sản theo, quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

5. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên."

Như vậy, căn cứ các quy định trên, cá nhân được xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" khi đã đạt tiêu chuẩn "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. Theo Khoản 6 Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP thì không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" đối với cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Như vậy, trường hợp chị A nghỉ quá 40 ngày trở lên vẫn sẽ được xét danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định trên. Khi đã đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" / "Chiến sĩ tiên tiến" mà chị A này đủ điều kiện theo Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP thì vẫn được xét tặng danh hiệu "Chiến si thi đua cơ sở" mà không phụ thuộc vào số ngày nghỉ của chị A.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo