Cà Thị Phương

Có được tăng lương trước thời hạn khi được danh hiệu thi đua cấp cơ sở?

Luật sư tư vấn tăng lương trước thời hạn khi đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở. Nội dung tư vấn như sau:

Câu hỏi tư vấn:

Thời hạn tăng lương thường xuyên của tôi từ bậc I   2,34 lên bậc II   2,67 là ngày 01/07/2019. Năm 2018 tôi có đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do Giám đốc sở y tế ký ngày 10/01/2019. Như vậy tôi có được tăng lương trước thời hạn là 06 tháng lên bậc II là 2.67 từ ngày 01/01/2019 hay phải chờ tăng lương thường xuyên là 01/07/2019, nhờ Công ty luật Minh Gia tư vấn giúp tôi, xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: 

 

Để được nâng bậc lương trước thời hạn khi đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng nâng bậc lương trước thời hạn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cụ thể như sau:

 

“Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này”.

 

Đối với trường hợp của bạn, bạn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do Giám đốc sở Y tế phong tặng nên căn cứ quy định trên đây, để được nâng bậc lương trước thời hạn, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

 

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

 

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

 

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đồng thời tính đến ngày 31/12/2019 (năm xét nâng bậc lương trước thời hạn) bạn còn thiếu 7 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. Do đó, nếu bạn đáp ứng được cả 2 tiêu chuẩn nên trên thì bạn được xét nâng một bậc lương trước thời hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

 

Trân trọng!

P.Tư vấn  luật lao động – Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH