Nguyễn Nhàn

Làm lại sổ đỏ cần những giấy tờ gì?

Khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị mất, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình người sử dụng đất cần thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận. Vậy vấn đề đặt ra là khi cấp lại giấy chứng nhận người sử dụng đất có bắt buộc phải đo đạc lại diện tích đất. Quý khách có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Câu hỏi:

Tôi bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), tôi đã làm các thủ tục để niêm yết và đã có biên bản xác nhận kết quả niêm yết theo đúng quy định. Tuy nhiên, khi tôi làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được trả lời là phải thuê đo địa chính thửa đất do thửa đất được đo từ năm 2000 và giấy chứng nhận cũ (bảng photo giấy chứng nhận đã mất). Vậy theo quy định của pháp luật, tôi có phải thuê đo lại địa chính thửa đất không?

Trả lời:

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp anh đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

- Về thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyến sử dụng đất

Theo thông tin anh cung cấp, anh đang thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất. Tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 có quy định về Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất như sau:

“1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

- Về hồ sơ, giấy tờ xin cấp lại sổ đỏ do bị mất

Tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BMT có quy định về Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận như sau:

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.”

Căn cứ theo quy định nêu trên khi thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận do bị mất thì người yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thực hiện thủ tục thông báo với Ủy ban xã về việc bị mất giấy chứng nhận và nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bao gồm đơn đề nghị và giấy xác nhận của Ủy ban xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận trong thời hạn quy định. Theo các quy định nêu trên thì không có quy định ghi nhận bắt buộc người yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận phải thực hiện thủ tục đo đạc lại diện tích đất.

Tuy nhiên, trên thực tế, trong một số trường hợp như không còn các thông tin ghi nhận về diện tích đất đã đo đạc trước đó hoặc do giấy chứng nhận đã được cấp quá lâu, việc đo đạc trước đó chưa chính xác,…thì cơ quan quản lý đất đai có thể yêu cầu người dân thực hiện thủ tục đo đại lại đất khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.