Tuấn Luật sư

Mẫu đơn đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y để xuất khẩu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y để xuất khẩu (phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

TÊN CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày        tháng         năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT GIA CÔNG THUỐC THÚ Y ĐỂ XUẤT KHẨU

    Kính gửi:

     Cục Thú y

Căn cứ Thông tư số         /………… ngày …./…./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản

CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG:

            Tên                  :……………………………………………………...

            Địa chỉ             :…………………………….......................................

            Số điện thoại          : ………….. ……………Số Fax …………………..

            Email:                     :……………………………………..………………

CƠ SỞ NHẬN GIA CÔNG:

            Tên                 :…….………………………………………………….....

            Địa chỉ           :……………………………...............................................         

            Số điện thoại  :……………………Số Fax.....................………….….....

            Email:            :……………………………………..………………….....

            Chúng tôi đăng ký sản xuất gia công để xuất khẩu thuốc thú y sau đây:

……..…(tên sản phẩm)……………

Các công đoạn sản xuất gia công:…….

            Khi được phép sản xuất, chúng tôi cam đoan sản phẩm chỉ dùng cho mục đích xuất khẩu.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Bài viết nổi bật