Mạc Thu Trang

Xử lý cổ phần thế nào khi cổ đông đăng ký mua cổ phần không thanh toán đủ?

Luật sư tư vấn về vấn đề cổ đông đăng ký mua cổ phần nhưng không thanh toán đủ phải xử lý như thế nào? Bầu giám đốc trong công ty cổ phần, trách nhiệm của giám đốc như thế nào? Nội dung tư vấn như sau:


Nội dung tư vấn: Kính gửi luật sư _Cty Minh Gia, Tôi có vấn đề như sau, kính gửi Luật sư tư vấn giúp: 1. Tôi cùng 8 cổ đông khác tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần xây dựng, mỗi thành viên 300 triệu, tôi là chủ tịch HĐQT; Sau 90 ngày thì chỉ có tôi góp đủ, các thành viên khác góp 50-60tr, 2 thành viên không góp vốn (ngày đến hạn là 15/9/2017). Ngày 18/9/2017 tôi có biên bản họp HĐQT vv bán 10.000 cp cho ô A - ko phải là cổ đông sáng lập nêu trên, đồng thời bầu ông A làm giám đốc mới thay thế giám đốc cũ (không góp vốn). Luật sư chỉ giúp tôi vv bán CP cho ô A như vậy có hợp pháp không ạ? Việc bầu ô A làm GĐ cùng ngày ô mua cổ phần như vậy có ổn không, các thủ tục cần làm là như nào? 2. Giám đốc ban đầu là người đã ký 02 hợp đồng xây dựng (thi công) với công ty của tôi (tôi làm giám đốc 1 cty TNHH khác). Tiền thanh toán công trình chuyển từ công ty tôi sang cho cty cổ phần này nhưng do chưa cần dùng nên tôi đã tạm ứng và giữ riêng ( kế toán và giám đốc rút tiền từ ngân hàng về đưa tôi). Luật sư giúp tôi vv hợp đồng ký giữa cty cổ phần và cty của tôi ( thành viên HĐQT cty cổ phần) như vậy có hợp pháp không, có cần phải có các chứng từ gì khác ngoài hợp đồng không? Hiện giám đốc cũ này đã nghỉ, tôi cần làm thủ tục bàn giao như nào để hạn chế rủi ro? Tôi rất mong sớm nhận được ý kiến của Luật sư. Trân trọng,

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

 

Thứ nhất, về việc bán cổ phần

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014

 

"Điều 112. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

 

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

 

2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

 

3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

 

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

 

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

 

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

 

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

..."

Như vậy, trong trường hợp này sau 90 ngày mà các cổ đông đăng ký mua chưa thanh toán hoặc thanh toán không hết sổ cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần đó sẽ được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị có quyền bán. 

 

Thứ hai, về bầu giám đốc cho công ty

 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014: 

 

"Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

 

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

 

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

 

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

...

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

...

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

 

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty."

 

Như vậy, việc bổ nhiệm giám đốc là do Hội đồng quản trị quyết định và trình tự thủ tục thực hiện việc bổ nhiệm này do Điều lệ công ty quy định.

 

Việc giám đốc đại diện cho công ty ký kết hợp đồng và trách nhiệm của giám đốc khi nghỉ việc cần tuân theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !

CV tư vấn: Phạm Huệ - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169