LS Vy Huyền

Tư vấn về việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Luật Minh Gia thân mến,Ý định của tôi là muốn thành lập Công ty đào tạo và tư vấn giáo dục như: dạy các kỹ năng phát triển nhân lực, phát triển kỹ năng lãnh đạo nghề nghiệp, dạy kỹ năng sống, tư vấn và dạy các chuyên đề về hôn nhân và gia đình, tư vấn học đường và tư vấn du học, tư vấn và dạy các chuyên đê về tôn giáo cho tất cả mọi tầng lớp khách hàng.

 1. Tôi đã xem các mã ngành này và tôi muốn đăng ký hết các mã ngành này thì Luật Minh Gia vui lòng xem có chính xác như lĩnh vực tôi muốn đăng kí không? Mã ngành: 1. 8532; 855; 8559; 8559099; 856; 8560; 85600; 8230; 94901; 949010; 9490100; Tôi sẽ chọn thêm vài mã ngành nữa để đăng ký luôn. 2. Sau khi tôi có pháp nhân rồi tôi có thể cấp chứng chỉ hay chứng nhận cho học viên sau khi kết thúc khoá học được không? 3. Các ngành nghề tôi chọn đăng ký không có điều kiện và không cần giấy phép con phải không Luật Minh Gia? 4. Sau khi tôi có giấy phép kinh doanh rồi, tôi sẽ làm những bước tiếp theo là gì để hoạt động công ty? 5. Tôi phải trách nhiệm đóng bao nhiêu loại thuế? cụ thể từng loại là gì? 6. Quyết toán thuế cuối năm là gì? Luật Minh Gia cho tôi biết chi tiết nhé. Cảm ơn nhiều.

Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, với yêu cầu của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc áp mã ngành

* Nhóm mã ngành 8532: Giáo dục nghề nghiệp.

 

Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện cụ thể là Quyết định cho phép thành lập trường; Quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

 

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư  số 54 /2011/TT-BGDĐT:

 

“Điều 11. Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

1. Hồ sơ thành lập trường gồm:

a) Tờ trình về việc thành lập trường;      

b) Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

- Các ngành dự kiến đào tạo;

- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

- Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

Số lượng hồ sơ là 04 bộ.

………………”.

Và điều 12 Thông tư  số 54 /2011/TT-BGDĐT:

 

“Điều 12. Hồ sơ, trình tự và thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục

1. Hồ sơ đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục gồm:

a) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

b) Tờ trình về việc đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục;

c) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thành lập trường. Báo cáo cần nêu cụ thể về đất xây dựng trường, số lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; khu thực hành, ký túc xá, khu thể thao và những công trình khác đã được xây dựng trên khu đất; công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; tài chính chuẩn bị cho các hoạt động của trường;

d) Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật chất, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với các ngành nhà trường dự kiến đào tạo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.     

Số lượng hồ sơ là 04 bộ.

……………”.

Đối với nhóm ngành này Công ty có thể cấp chứng chỉ đào tạo khóa học cho học viên sau khi được thành lập hợp lệ.

* Nhóm mã ngành 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

 

Việc dạy học này không dẫn đến được cấp bằng tốt nghiệp trung học, hoặc bằng tốt nghiệp đại học.

Do đó, đối với nhóm ngành này thì công ty không thể cấp bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp đai học.

* Nhóm mã ngành 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Nhóm mã ngành không cần giấy phép con.

* Nhóm mã ngành 8230 - 82300: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Nhóm mã ngành không cần giấy phép con.

* Nhóm mã ngành 9491 - 94910: Hoạt động của các tổ chức tôn giáo

Nhóm mã ngành này cần giấy phép hoạt động trường cụ thể theo Pháp lệnh số: 21/2004/PL-UBTVQH11 về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và Nghi định số: 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể theo điều 14 của nghị định này:

Điều 14. Thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

1. Tổ chức tôn giáo hợp pháp thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị thành lập trường;

b) Đề án thành lập trường, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập trường, sự cần thiết thành lập trường, tên trường, địa điểm dự kiến đặt trường kèm theo hồ sơ về đất đai, cơ sở vật chất, khả năng đảm bảo về tài chính, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quy mô, chương trình, nội dung giảng dạy, dự thảo quy chế hoạt động, dự thảo quy chế tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, dự kiến Ban giám hiệu hoặc Ban giám đốc (gọi chung là Ban lãnh đạo) kèm theo danh sách trích ngang, dự kiến đội ngũ tham gia giảng dạy.

2. Trong chương trình đào tạo, môn học về lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam là môn học chính khoá.

3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và trả lời bằng văn bản cho tổ chức tôn giáo; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đối với mã ngành cần bổ sung thêm điều kiện kinh doanh như đã nói thì Công ty bạn cần bổ sung đầy đủ mới có thể hoạt động hợp lệ theo quy định của pháp luật.

 

Thứ hai, về các loại  thuế doanh nghiệp phải nộp

+ Thuế môn bài nộp hàng năm: Phát sinh ngay khi bạn thành lâp doanh nghiệp.

Nộp thuế môn bài theo 3 mức chia theo số vốn điều lệ/ vốn đầu tư:


- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm.


- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm.


- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

+ Thuế giá trị gia tăng: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, các cơ sở kinh doanh mua bán vàng, bạc, đá quý,..Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là những hàng hóa, dịch vụ không có sự gia tăng thêm giá trị trong sản xuất hoặc nếu có tăng nhưng đã thuộc các diện chịu thuế khác, hoặc những ngành, nghề, dịch vụ,  phục vụ được sự ưu tiên đặc biệt của nhà nước.

- Căn cứ để tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất.

Thuế giá trị gia tăng = Gía tính thuế X Thuế suất thuế giá trị gia tăng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp


Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập tính thuế và thuế suất


Thuế thu nhập doanh nghiệp = thu nhập tính thuế x thuế suất

Theo đó, bạn có thể tham khảo về cách tính thu nhập tính thuế và thuế suất trong một số bài viết sau:

/kien-thuc-doanh-nghiep/xac-dinh-thu-nhap-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx

/kien-thuc-doanh-nghiep/quy-dinh-ve-thue-suat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.aspx

Thứ ba, quyết toán thuế cuối năm

Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập (thông thường là sau 5 năm, còn doanh nghiệp lớn thì có khi một năm quyết toán thuế một lần). Mục đích của việc quyết toán thuế là truy thu thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN của doanh nghiệp.

Việc quyết toán thuế được thực hiện sau khi  đơn vị  có quyết định thanh tra quyết toán của cơ quan thuế quản lý yêu cầu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.

 CV tư vấn:Thúy Vân - Luật Minh Gia