LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Họp Đại hội đồng cổ đông và họp hội đồng quản trị 2022

Tổ chức thành công các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc họp Hội đồng quản trị theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật và bảo đảm được quyền lợi của các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị là việc không đơn giản.

Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông và họp Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

I. Phương thức tư vấn họp đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị

- Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng: Luật sư tư vấn quy định pháp luật về Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, quy trình, điều kiện và quy định pháp luật liên quan đến tổ chức họp đại hội.

- Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: Luật sư tư vấn cho quy khách hàng trong trường hợp không bố trí thời gian đến gặp luật sư trực tiếp nhằm tiết kiệm thời gian và giải quyết nhanh vấn đề quý khách hàng vướng mắc

- Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư Luật Minh Gia: Luật sư tiếp nhận yêu cầu tư vấn và trả lời qua Email

>> Luật sư tư vấn họp đại hội đồng cổ đông, họp HĐQT, gọi: 1900.6169

II. Luật sư tư vấn tư vấn họp đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị

1. Tư vấn họp đại hội đồng cổ đông

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần cần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty.

Nội dung dịch vụ Công ty Luật Minh Gia cung cấp:

- Hướng dẫn các vấn đề pháp lý về thủ tục, trình tự trước, trong và sau khi tiến hành cuộc họp;

- Tư vấn giải quyết các xung đột phát sinh xung quanh cuộc họp để đạt tới sự đồng thuận, vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp;

- Soạn thảo và chuẩn bị các văn bản, tài liệu cuộc họp: giấy mời, giấy triệu tập, giấy ủy quyền, phiếu góp ý, thẻ biểu quyết, biên bản, quyết định, nghị quyết... phục vụ cho mục đích, nội dung cuộc họp;

- Cung cấp dịch vụ thư ký cuộc họp, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện thủ tục pháp lý.

2. Tư vấn họp hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

Nội dung dịch vụ Công ty Luật Minh Gia cung cấp:

- Hướng dẫn các vấn đề pháp lý về thủ tục, trình tự trước, trong và sau khi tiến hành cuộc họp;

- Tư vấn giải quyết các xung đột phát sinh xung quanh cuộc họp để đạt tới sự đồng thuận, vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp;

- Soạn thảo và chuẩn bị các văn bản, tài liệu cuộc họp: giấy mời, giấy triệu tập, giấy ủy quyền, phiếu góp ý, biên bản, quyết định, nghị quyết... phục vụ cho mục đích, nội dung cuộc họp;

- Cung cấp dịch vụ thư ký cuộc họp, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Có thể bạn quan tâm:

>> Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

>> Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

>> Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

0902.586.286