Nguyễn Đức Minh Hiếu

Tư vấn cách thức rút cổ phần từ Công ty cổ phần

Rút cổ phần là gì, thủ tục rút tiền cổ phần từ Công ty như thế nào?

Yêu cầu tư vấn:  Xin thưa Luật Minh Gia cho phép tôi được hỏi nội dung sau:

Thưa Luật sư! Tôi đã cổ phần số tiền. Vì là Cty gia đình nên khi nộp tiền tôi ko lấy biên nhận nộp. Trong đăng ký Kinh doanh của Công ty có ghi rõ và đúng số tiền tôi đã nộp từ 2014. Và từ đó đến bây giờ tôi chưa nhận được tiền cổ tức bao giờ. Bây giờ tôi đã nghỉ làm việc tại Công ty. Tôi muốn quay lại để rút tiền gốc cổ phần liệu có được không? Điều kiện cần như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào anh, cảm ơn anh đã tin tưởng về gửi yêu cầu tư vấn về Công ty Luật Minh Gia. Trong trường hợp của anh, Chúng tôi tư vấn cho anh như sau:

Khoản 2 Điều 119 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về Nghĩa vụ của cổ đông như sau:

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

Như vậy, anh chỉ có thể rút vốn bằng cách yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình hoặc chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác trong công ty hoặc cho người khác không phải là cổ đông trong công ty.

Thứ nhất, về mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông.

Khoản 1 Điều 132 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông như sau:

"1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này".

Như vậy trong trường hợp anh phản đối quyết định của công ty về vấn đề tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông mà có yêu cầu công ty mua lại cổ phần của anh thì công ty phải thực hiện việc mua lại cổ phần theo giá thị trường hoặc theo giá được tính trong Điều lệ công ty quy định. 

Nếu không thuộc trường hợp trên mà anh có yêu cầu công ty mua lại cổ phần thì phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên về việc có mua lại cổ phần hay không. Nếu công ty không đồng ý mua lại cổ phần thì anh có quyền chuyển nhượng cho người khác.

Thứ hai, về chuyển nhượng cổ phần.

Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chuyển nhượng cổ phần như sau:

“1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng”.

Trường hợp anh là cổ đông phổ thông thì anh có thể rút vốn ra khỏi công ty cổ phần bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần cho người khác nếu điều lệ công ty không quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Trường hợp anh là cổ đông sáng lập thì anh chỉ có thể rút vốn ra khỏi công ty bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần cho người khác khi kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm chuyển nhượng đã được 3 năm. Sau thời điểm 3 năm, cổ đông sáng lập có thể tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho thành viên sáng lập khác. Nhưng nếu muốn chuyển nhượng cổ phần đó cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Hotline: 1900 6169