LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án - doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, tạm ngừng dự án đầu tư (Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh khác..có vốn đầu tư nước ngoài) bao gồm:

1.    Hồ sơ gửi cơ quan thuế:

+    Công văn xin tạm ngừng hoạt động của Công ty;

+    Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán;

+    Quyết định tạm ngừng hoạt động Công ty của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

2.  Hồ sơ gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

+    Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án;

+    Biên bản họp của Công ty về việc tạm ngừng hoạt động Công ty (Không áp dung cho loại hình công ty TNHH một thành viên);

+    Quyết định tạm dựng hoạt động Công ty của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

+    Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể;

+    Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán đến thời điểm tạm ngừng.

TƯ VẤN NHANH