LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, công ty hợp danh) bao gồm:

1.  Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp và đối với Hợp tác xã:

2.  Quyết định và bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh:

+   Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân (đối với Doanh nghiệp tư nhân, không yêu cầu biên bản họp);

+   Của Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên, không yêu cầu biên bản họp);

+   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

+   Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần;

+   Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

+   Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Ban quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên đối với Hợp tác xã.

Hotline: 1900 6169