LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) bao gồm:

+   Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được chuyển đổi:    

+   Quyết định bằng văn bản v/v chuyển đổi doanh nghiệp của:

-   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

-   Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

+   Biên bản họp về việc chuyển đổi:

-   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

-   Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

Hotline: 1900 6169