Phạm Liên

Thông báo cho cơ quan thuế khi cá nhân chuyển nơi công tác

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp: Cán bộ đang công tác khoảng 4 tháng đầu năm thì chuyển công tác sang đơn vị khác, người này trong diện nộp thuế TNCN. Vậy cơ quan tôi phải làm thủ tục gì để chuyển thuế của cán bộ đó cho cơ quan mới tiếp nhận? Nội dung cụ thể như sau:

Nhờ luật sư trả lời giúp. Tôi xin hỏi trường hợp cán bộ đang công tác khoảng 4 tháng đầu năm thì chuyển công tác sang đơn vị khác, người này trong diện nộp thuế TNCN. Vậy cơ quan tôi phải làm thủ tục gì để chuyển thuế của cán bộ đó cho cơ quan mới tiếp nhận?

Thông báo cho cơ quan thuế khi cá nhân chuyển nơi công tác

Thông báo cho cơ quan thuế khi cá nhân chuyển nơi công tác thế nào?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị theo khoản 2 Điều 10, mục 2 Chương II Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định về trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký ngày 22/5/2012 như sau:

"2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư này.";

Theo khoản 2 Điều 12, mục 2 Chương II Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/5/2012:

“2. Các tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.”;

Theo Điều 9 Chương I Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013:

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).”;

Theo Điều 13, mục 2 Chương II Thông tư 80/2012 TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/5/2012:

“Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, thực hiện thay đổi và cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế.

Trường hợp phát sinh thay đổi thông tin các chỉ tiêu có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế lập giấy hẹn để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi thông tin.”;

Như vậy theo quy định trên trong trường hợp của chị: Khi cán bộ đang công tác tại cơ quan mà chuyển sang đơn vị khác thì cơ quan chị hoặc cán bộ chuyển công tác phải làm thủ tục báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ( mười) ngày kể từ ngày chuyển đơn vị khác:

- Chuẩn bị hồ sơ: Điền Mẫu 08-MST trong Thông tư 156/2013/TT-BTC ( ghi rõ cơ quan quyết toán cũ và cơ quan quyết toán mới);

- Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận một cửa Phòng/ Đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi;

Vì người nộp thuế (cán bộ của cơ quan chị) là cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương thì bộ phận đăng ký thuế thực hiện chuyển cơ quan quyết toán thuế của người nộp thuế trên hệ thống Quản lý thuế TNCN;

Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp cán bộ đó có đăng ký người phụ thuộc, theo điểm i Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013:

"Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này." 

Như vậy, khi cán bộ cơ quan chị chuyển nơi làm việc thì phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc lại từ đầu tại đơn vị mới.  (hồ sơ: khoản 12 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169