LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về gia hạn nộp thuế

Đối với trường hợp cá nhân, tổ chức gia hạn nộp thuế cần tuân thủ các điều kiện, trình tự thủ tục, và căn cứ như sau:

 

Quy định về các trường hợp được gia hạn nộp thuế, về hình thức gia hạn nộp thuế, về thẩm quyền gia hạn nộp thuế, quy định về hồ sơ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế, cụ thể như sau:

 

Gia hạn nộp thuế.

 

+   Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây:

 

-    Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

 

-    Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

 

+   Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định trên được gia hạn nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp.

 

+   Thời gian gia hạn nộp thuế không quá hai năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế quy định.

 

Chính phủ quy định chi tiết thời gian gia hạn nộp thuế đối với từng trường hợp cụ thể.

 

+   Người nộp thuế không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế.

 

Thẩm quyền gia hạn nộp thuế

 

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp, thời gian gia hạn nộp thuế.

 

Hồ sơ gia hạn nộp thuế

 

+   Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế quy định phải lập và gửi hồ sơ gia hạn nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp.

 

+   Hồ sơ gia hạn nộp thuế bao gồm:

 

-    Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế, thời hạn nộp;

 

-    Tài liệu chứng minh lý do gia hạn nộp thuế;

 

-    Báo cáo số tiền thuế phải nộp phát sinh và số tiền thuế nợ.

 

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế

 

+   Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

 

+   Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan quản lý thuế.

 

+   Trường nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

 

+   Cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản về việc cho phép gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế biết trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của cơ quan quản lý thuế; nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì không được gia hạn nộp thuế theo quy định tại khoản này.

 

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169