LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể trong các quy định của pháp luật doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này có những đặc điểm riêng trong cơ cấu tổ chức và quá trình hoạt động so với các loại hình doanh nghiệp khác.

1. Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên thì hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty bao gồm tất cả các thành viên của công ty. Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH 2 thành viên không khó để bắt gặp các trường hợp mẫu thuẫn khó thống nhất giải quyết giữa các thành viên trong hội đồng thành viên của công ty. Trong đó, việc phát sinh mẫu thuẫn giữa Giám đốc và Chủ tịch hội đồng thành viên diễn ra tương đối phổ biến. Việc phát sinh các mẫu thuẫn này nhiều trường hợp gây nên các khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như quản lý của công ty.

Vậy khi phát sinh các mâu thuẫn giữa các thành viên trong công ty sẽ dẫn đến những hậu quả như thế nào và các thức xử lý đối với trường hợp này ra sao? Để được tư vấn cụ thể về các vấn đề này, quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia theo các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số 1900.6169 để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật giàu kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến vấn đề này.

 Hoặc quý khách hàng có thể tham khảo nội dung chúng tôi đã tư vấn dưới đây để có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan đến công ty TNHH 2 thành viên.

2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Nội dung câu hỏi: xin chào luật sư cty Luật Minh Gia ! Hiện em có 1 vấn đề muốn hỏi như sau nhờ luật sư tư vấn giùm em vấn đề của em như sau: cty e là cty tnhh 2 thành viên trong quá trình kinh doanh các thành viên không đồng nhất xảy ra nhiều vấn đề, và giờ ông chủ tịch HĐTV muốn đuổi ông giám đốc thành viên kia ra khỏi cty và trả lại toàn bộ vốn cho ông gđ đó, còn cty thì vẫn hoạt động và ông chủ tịch kia sẽ bỏ vốn hết vào. Cho em hỏi làm như vậy được không và như thế có đúng không? Nếu muốn cho ông giám đốc kia ra khỏi cty thì cần những thủ tục như thế nào ạ?

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, thủ tục bãi nhiệm Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên.

Căn cứ theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Hội đồng thành viên, nghị quyết của Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên như sau:

Điều 56. Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;

d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trongbáo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

Như vậy, nếu như chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty bạn muốn miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc thì phải tiến hành triệu tập Hội đồng thành viên, sau đó lấy ý kiến của các thành viên trong Hội đồng thành viên về việc bãi nhiệm đối với Giám đốc hiện tại. Nếu số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với việc bãi nhiệm Giám đốc này thì Nghị quyết về việc bãi nhiệm này được thông qua. Khi đáp ứng được như vậy thì Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được bãi nhiệm đối với Giám đốc.

Thứ hai, đối với vấn đề vốn góp

Theo như bạn cung cấp, chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty bạn muốn trả lại toàn bộ vốn góp cho Giám đốc sau khi miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc. Trong trường hợp này, mặc dù Giám đốc đã bị miển nhiệm, bãi nhiệm, không còn là giám đốc công ty nhưng anh ta vẫn là thành viên của công ty, có góp đủ số vốn theo quy định. Nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên muốn trả lại tiền cho giám đốc thì phải có thỏa thuận với Giám đốc về việc trả lại phần vốn góp và được Giám đốc đồng ý. Nếu Giám đốc đồng ý với việc trả lại phần vốn đã góp thì sẽ tiến hành theo hình thức chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy địnhtại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Hotline: 1900 6169