LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành

Nội dung giấy xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành bao gồm thông tin về ngân hàng, doanh nghiệp ký quỹ, số tiền ký quỹ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-ky-quy-kinh-doanh-lu-hanh-jpeg-07122012013404-U1.jpeg

 

Tư vấn và hướng dẫn về Xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành

 

----------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

......., ngày..... tháng....... năm...............

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH

 

Căn cứ Thông tư số …/2002/TT-NHNN ngày / /2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam "Hướng dẫn về Quản lý Tiền quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành".

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng):

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Chứng nhận doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Chủ tài khoản:

Chức danh của Chủ tài khoản:

Đã nộp tiền ký quỹ với tổng số tiền là:

Số tiền bằng chữ:

Tại Ngân hàng:

Vào ngày tháng năm:

Tài khoản

Được hưởng lãi suất: Tiền gửi không kỳ hạn

                                                         Ngân hàng (Chi nhánh NH).................

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)