LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đơn đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Kính gửi: ……………………………………………..……………………………

[01] Họ và tên:................…….………………….……...……….…………………….......

02] Mã số thuế : .……...……….…………………….....................................................

[03] Địa chỉ:..…...........................................................................................................

[04] Số tài khoản ngân hàng: …………......… Mở tại: …....………...……………….....

Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị giảm thuế:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Năm đề nghị được giảm thuế:

3. Căn cứ xác định số thuế được giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng số tiền bị thiệt hại

[05]

 

2

Tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế

[06]

 

3

Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt hại đề nghị giảm thuế

[07]

 

4

Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế (nếu có)

[08]

 

4. Các tài liệu gửi kèm:

a. Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

b. Các tài liệu khác:.....................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Ngày ……… tháng…… năm………

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

TƯ VẤN NHANH