Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu trích lục bản đồ địa chính

Mẫu trích lục bản đồ địa chính gồm thông tin về thửa đất, diện tích, tên người sử dụng và các vấn đề khác liên quan như sau:

MẪU TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, TRÍCH LỤC BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH
TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

1. Số thứ tự thửa đất: ………………………………….; Tờ bản đồ số: …………………………...

xã (phường, thị trấn): ……………………….. huyện (quận, thị xã, thành phố): …………………

tỉnh (thành phố): ………………………….;

2. Diện tích: ………………………………………………… m2;

3. Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………..……;

4. Tên người sử dụng đất: …………………………….; Địa chỉ thường trú: ……………………..;

5. Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất

6. Bản vẽ thửa đất:
 

6.1. Sơ đồ thửa đất

6.2. Chiều dài cạnh thửa

(Sơ đồ theo mẫu đính kèm)

 

Cạnh

Chiều dài
(m)

1 - 2

 

2 - 3

 

3 - 4

 

 

 

5 - 1

 

 

 

 

Người trích lục
(Ký, ghi rõ họ và tên)

………, ngày …… tháng ….. năm ….
Giám đốc
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất…..

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169