LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTC

Mẫu tờ khai thuế môn bài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC bao gồm thông tin về đăng ký thuế, mức vốn đăng ký, thuế môn bài phải nộp và các vấn đề khác, cụ thể như sau:


mau-to-khai-thue-mon-bai-theo-thong-tu-so-28-jpg-29032013072517-U1.jpg

Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTC

 

-----------------------------------------------


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu số: 01/MBAI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính thuế: năm ........

 

[02]Lần đầu:


 

[03]Bổ sung lần thứ :


 

 

[04] Người nộp thuế:..............................................................................................................................

[05] Mã số thuế: ....................................................................................................................................

[06] Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ............................................................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ............................................................

[12] Đại lý thuế (nếu có):.......................................................................................................................

[13] Mã số thuế: ...................................................................................................................................

[14] Địa chỉ: .............................................................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..........................................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..........................................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ..................................................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

VỐN ĐĂNG KÝ

BẬC

MÔN BÀI

MỨC THUẾ

MÔN BÀI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Người nộp thuế môn bài

....................................................................................

[10]

     

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(ghi rõ tên, địa chỉ)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

[11]

     

3

Tổng số thuế môn bài phải nộp:

[12]

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Hotline: 1900 6169