LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho cá nhân - Hộ kinh doanh

Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho cá nhân, hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ KHOÁN

(Dành  cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

[01] Kỳ tính thuế: .........................................................................................................

[02] Lần đầu [      ] .............................  [03] Bổ sung lần thứ [      ]..........................

4] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................

[05] Mã số thuế: ..........................................................................................................

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ...................................

[09] Điện thoại:……………….[10] Fax:..........................[11] Email: ......................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………............................

[13]Mã số thuế: ………………………………….......................................................

[14]Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

[15]Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...............................................

[17]Điện thoại: ..................... .[18] Fax: ........................ [19] Email: ......................

[20]Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày..........................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Doanh thu trung bình 1 tháng của năm trước

Dự kiến doanh thu trung bình 1 tháng năm nay

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB:

     -

2

Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT:

     -

3

Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT:

    - Loại chịu thuế suất 5%:

   +

    - Loại chịu thuế suất 10%:

   +

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

Trong mỗi loại doanh số, tuỳ theo đặc điểm kinh doanh tại địa phương, chi cục thuế hướng dẫn hộ thuế khoán khai chi tiết theo ngành hàng hoá, dịch vụ kinh doanh. 

Hotline: 1900 6169