LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Nội dung thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế bao gồm thông tin về doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật, nội dung thông tin về thuế đăng ký thay đổi và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

thong-bao-thay-doi-dang-ky-thue-jpg-03012013091136-U1.jpg

 

Luật sư tư vấn và hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

 

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.............................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:...........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):          

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):......................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................

Họ và tên Kế toán trưởng:.......................................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.............................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:.........................................................

Tỉnh/Thành phố:.......................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………….. Fax:....................................

Email:......................................................................................................................

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

Hạch toán phụ thuộc

 

 

 

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động:....................................................................................................

6

Đăng ký xuất khẩu:..................................................................................................

7

Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng:...............................................................................................

Tài khoản kho bạc:..................................................................................................

8

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 

 

 

9

Ngành, nghề kinh doanh chính2:................................................................................

...............................................................................................................................

 

1 Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi

2Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ đính kèm:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh