Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về người đại diện hiện tại và thông tin người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

mau-thong-bao-thay-doi-nguoi-dai-dien-cong-ty-jpg-03012013091956-U1.jpg

 

Luật sư tư vấn và hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

----------------------------------------------------------------------------

 

TÊN DOANH NGHIỆP
-----------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .....................……………………. Giới tính: ...............

Chức danh: .........................................................................................................................

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................

Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................

Ngày cấp: …../...…./…… Ngày hết hạn: ……/....…/…… Nơi cấp: .................................

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................……………………. Giới tính: ....................

Chức danh: .........................................................................................................................

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................

Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................

Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................

Email: ………………………………………. Website: ....................................................

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

1. Chức danh cụ thể của người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn