LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Nội dung thông báo giải thể doanh nghiệp bao gồm các nội dung về doanh nghiệp/công ty giải thể, lý do giải thể và theo quyết định giải thể của công ty..., nội dung thông báo cụ thể như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

 

Số: 123/TB...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Địa danh, ngày .... tháng .... năm.......

 

THÔNG BÁO

V/v giải thể doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ............................................................................

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................................................................

 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:.............................................................................................................

 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

 

Quyết định giải thể số: ......................ngày ................/............../..............................................................

 

Lý do giải thể: .............................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Kèm theo Thông báo giải thể:
-  ........................
-  ........................

-  ........................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Hotline: 1900 6169