LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Mẫu quyết định của Công ty TNHH 1 thành viên là mẫu bản quyết định của công ty TNHH 1 thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh mới.

1. Luật sư tư vấn về quyết định của công ty trách nhiệm hữu hạn

Rất nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp như: thay đổi nội dung đăng ký doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới và các vấn đề khác của công ty. Do đó, Luật Minh Gia soạn thảo Mẫu quyết định của công ty TNHH 1 thành viên để các doanh nghiệp có thể tham khảo trong quá trình hoạt động của mình.

Trong quá trình soạn thảo, nếu có vướng mắc doanh nghiệp hãy liên hệ tới Luật Minh Gia để luật sư của chúng tôi hỗ trợ giải đáp.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi để được tư vấn.

2. Mẫu Quyết định của công ty TNHH 1 thành viên

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:......... /QĐ-.........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Địa danh, ngày ....... tháng...... năm.........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN………………

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

- Căn cứ .................,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1. .........................................................................

2............................................................................

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3.Thời gian thực hiện kể từ ngày: ..............

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                               

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Nguyễn Văn A

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo