LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải làm như thế nào? Ban hành những quyết định ra sao? Luật minh Gia cung cấp mẫu quyết định của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

1. Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp như: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các vấn đề khác của công ty. Do đó, Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu quyết định của công ty TNHH 2 thành viên trở lên để các doanh nghiệp tham khảo trong quá trình hoạt động của mình.

Trong quá trình soạn thảo, nếu có vướng mắc doanh nghiệp hãy liên hệ đến Luật Minh Gia để luật sư của chúng tôi hỗ trợ, giải đáp.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

2. Mẫu quyết định của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

Số:.... /...../QĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

__

 

Địa danh, ngày ........ tháng ......... năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

_

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY TNHH………..

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty..........................................................;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số ..... ngày..... tháng..... ;

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

.

1................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện: ..................................................................................................................

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                               

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

TM/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Nguyễn Văn A

--------------

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến về vấn đề Lao động, Doanh nghiệp như sau:

Câu hỏi -  Thủ tục xác minh văn bằng, chứng chỉ khi tuyển dụng viên chức 

Tôi tốt nghiệp đại học sư phạm X năm 2012; sau đó tôi ra Hà Nội đăng ký dự thi và được trung tâm cấp chứng chỉ tiếng anh B và tin học văn phòng b1. Đến năm 2016 tôi thi tuyển viên chức tại Y. Sau khi có kết quả thi tuyển, nhà trường yêu cầu xác minh bằng đại học và chứng chỉ. Bằng đại học tôi đã liên hệ với trường đại học và có xác nhận, tuy nhiên 02 chứng chỉ kia thì không liên lạc được với trung tâm trên nên không xác minh được. Tra cứu trên mạng thì trung tâm trên đã đóng cửa từ năm 2014 đến nay. Hiện nhà trường yêu cầu không có xác minh thì không cấp quyết định, giờ tôi không biết phải làm sao? Mong nhận được tư vấn của luật sư.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Thông tư 04/2015/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV về Quyết định tuyển dụng và nhận việc:

"1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký và thông báo công khai tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

2. Người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức.

3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập phát hiện người trúng tuyển viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc và có văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyềntuyển dụng viên chức để hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

..."

Như vậy, trong thủ tục tuyển dụng và nhận việc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển. Tuy nhiên, đây là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, không phải do người được tuyển dụng tự đi xác minh.

Việc trung tâm tiếng anh đã đóng cửa từ 2014 thì đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm gửi công văn lên các cơ quan có thẩm quyền để xác minh về hoạt động của trung tâm trước năm 2014. Trường hợp không chứng minh được người trúng tuyển sử dụng văn bằng chứng chỉ giả thì phải thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Hotline: 1900 6169