LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần

Theo pháp luật hiên hành về doanh nghiệp, hiện tại có 4 loại hình doanh nghiệp bao gồm công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty tư nhân. Mỗi loại hình lại có một đặc trưng riêng và điều kiện thành lập riêng, do đó trước khi tham gia và loại hình doanh nghiệp nào mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải có sự am hiểu pháp luật nói chung và doanh nghiệp nói riêng.

1. Luật sư tư vấn về công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp đồi hỏi sự tách biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp. Bên cạnh các điều kiện để đăng ký thành lập doanh nghiệp, các hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cũng yêu cầu trình tự, thủ tục chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể có liên quan. Nếu bạn đang có thắc mắc và cần sự trợ giúp đội ngũ luật sư, đừng ngần ngại hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc liên lạc theo hotline 1900.6169 để được hỗ trợ các vấn đề pháp lý như:

- Trình tự thủ tục đổi tên doanh nghiệp, đăng ký thành lập chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

- Hỗ trợ soạn thảo dự thảo điều lệ công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp

- Tư vấn về quyền được chuyển nhượng, tặng cho phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên.

Để làm rõ hơn nội dung tư vấn, chúng tôi xin gửi đến bạn ví dụ cụ thể về mẫu  một trong những văn bản của công ty cổ phần dưới đây để bạn tham khảo và đưa ra hướng xử lý phù hợp nhất.

2. Mẫu quyết định của công ty cổ phần.

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng...   năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

__

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/./.

-  Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1..............................................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................................

Điều 2.Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3.Thời gian thực hiện……..............................................................................................................

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.   

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Nguyễn Văn A