Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chứa đựng những nội dung cơ bản là gì? Quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này như thế nào? Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định của Công ty Luật Minh Gia như sau:

1. Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp

Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình quản lý doanh nghiệp của mình, chủ sở hữu doanh nghiệp thường xây dựng các chức danh lãnh đạo trong nội bộ doanh nghiệp. Trong đó, chức danh trưởng phòng là một trong những chức danh phổ biến và cần thiết trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường không quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện bổ nhiệm và các biểu mẫu liên quan đến quá trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo.

Do đó, nếu bạn đang gặp vướng mắc trong quá trình soạn thảo, ban hành quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nói riêng và các quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trong công ty nói chung thì bạn có thể tham khảo biểu mẫu của Công ty Luật Minh Gia với các nội dung cơ bản như thông tin về đơn vị công tác, người được bổ nhiệm chức vụ, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian, hiệu lực thi hành và các vấn đề khác liên quan…

Mẫu quyết định nêu trên chỉ mang tính tham khảo. Vì vậy, khi áp dụng thì bạn và doanh nghiệp của bạn cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để soạn thảo quyết định. Trường hợp có phát sinh vấn đề vướng mắc, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-truong-phong-jpg-14072013030334-U1.jpg

Tư vấn và hướng dẫn quy định về Bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

-----------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY …………….

 -----------------

 

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH/ CỔ PHẦN.....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ............;

- Căn cứ Điều lệ Công ty …………………………………………………………;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………………….;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………….....

CMND số ………………………………………………………………………………...........

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ………………………………………….

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………………..……

Giữ chức vụ trưởng phòng…………………………công ty phụ trách chuyên môn ........

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, về các hoạt động của mình theo quy định của công ty

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.                            

Nơi nhận:

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo