LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Mẫu Hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm - Nội dung gồm thông tin của bên dịch vụ và bên thuê dịch vụ, nội dung và hình thức trưng bày, thời gian và thù lao thanh toán, các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

 

 

Mẫu Hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Số…/GTSP

 

Hôm nay ngày…. tháng… năm… tại…. chúng tôi gồm có.

 

BÊN THUÊ DỊCH VỤ

            - Tên doanh nghiệp:……….

            - Địa chỉ trụ sở chính:…………

            - Điện thoại:……. Telex:…… Fax:………..

            - Tài khoản số:……….. Mở tại ngân hàng:…………..

            - Đại diện là:……… Chức vụ:……….

            - Giấy ủy quyền số:………. (nếu thay giám đốc ký)

            Viết ngày…. tháng……. năm…. Do….. Chức vụ….. ký

            Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN DỊCH VỤ

            - Tên doanh nghiệp:……….

            - Địa chỉ trụ sở chính:…………..

            - Điện thoại:…….. Telex:….. Fax:…………..

            - Tài khoản số:…….. Mở tại ngân hàng:…….

            - Đại diện là:……… Chức vụ:………….

            - Giấy ủy quyền số:……… (nếu thay giám đốc ký)

            Viết ngày… tháng… năm…… Do…. Chức vụ……. ký

            Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

           

Điều 1:  Bên A thuê bên B trưng bày giới thiệu hàng hóa… với các yêu cầu cụ thể sau:

            1 – Hàng hóa trưng bày tại các địa điểm…… (nêu rõ địa danh cụ thể)

            2 - Số lượng mẫu hàng là… đảm bảo các tiêu chuẩn……

            Điều 2: Nội dung và hình thức hàng trưng bày

            1 – Trưng bày hàng mẫu trong tủ kiếng, có đèn chiếu sáng, có bảng hiệu giới thiệu chất lượng, công dụng, giá cả….

            2 - Cử nhân viên giới thiệu và quảng cáo, phát catague cho khách tham quan.

            3 - …

            4 - …

            5 - Vị trí đặt mẫu hàng, đặt tại… (mô tả vị trí nơi đặt hàng)

            6 - Đặt số lượng mẫu hàng, ở mấy tủ kiếng….

            7 – Bán, cho không khách hàng với số lượng….

            8 – Cách bảo quản loại hàng…

            9 – Cách thay đổi mẫu hàng… sau… ngày…

            Điều 3 Thù lao dịch vụ và thanh toán

            1 – Bên A thanh toán cho bên B tiền thù lao là… đồng

            2 – Phương thức thanh toán…

            3 - Thời hạn thanh toán là chia ra làm…. đợt

            4 – Bên A thanh toán các chi phí hợp lý khác do bên B (nếu có) như:

            - Tiền mua tủ kiếng, giá đỡ, vật lót…

            - Công chuyên chở hàng mẫu, phương tiện phục vụ trưng bày.

            - Vẽ bảng hiệu, bàng giá hàng.

           

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

            - Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hàng hóa trưng bày giới thiệu hoặc phương tiện cho bên làm dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng;

            - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày giới thiệu hàng hóa;

            - Cung cấp thông tin về háng hóa mà mình trưng bày giới thiệu, phương tiện cần thiết khác do bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng.

            - Bên B không được chuyển giao hoặc thuê người khác thực hiện dịch vụ nếu không được sự chấp nhận của bên A; trong trường hợp chuyển giao nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho người khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm với bên thuê dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa;

            - Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa trưung bày giới thiệu, các tài liệu, phương tiện được giao trong thời hạn thực hiện hợp đồng; khi kết thúc trưng bày giới thiệu hàng hóa, phải bàn giao đầy đủ hàng hóa, tài liệu, phương tiện trưng bày giới thiệu cho bên A, nếu gây thiệt hại cho bên thuê thuê phải bồi thường.

            - Nhận phí dịch vụ và các chi phí khác theo hợp đồng.

            Điều 6: Thời hạn hiệu lực của hợp đồng

            Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm……. đến ngày….. tháng….. năm….. Được gia hạn theo đợt mở hội chợ triển lãm của bên B khi bên A có thông báo đề nghị bằng văn bản.

            Hợp đồng này được thành lập thành…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…….bản

           

                               ĐẠI DIỆN BÊN B                                                           ĐẠI DIỆN BÊN A

                                      Chức vụ                                                                       Chức vụ

                                ( Ký tên và đóng dấu)                                          (Ký tên và đóng dấu)  

Hotline: 1900 6169