LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Nội dung Đơn nghỉ phép gồm thông tin về nhân viên xin nghỉ phép, thời gian, lý do xin nghỉ, công việc bàn giao và các nội dung khác liên quan như sau:

 

mau-don-xin-nghi-phep-jpg-11032013104738-U1.jpg

Tư vấn quy định và hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ phép

 

----------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP (Mẫu)

 

Kính gửi         -  Ban Giám Đốc Công Ty 

            -  Phòng Hành chính – Nhân sự

 

Tôi tên là         : ………………..……………………..……………...........................................................…

 

Mã số NV        : ………………..………………..………………..………………..…..................................…

 

Bộ phận          : ………………..………………..………………..………………..…………….......................…

 

Địa chỉ             : ………………..………………..………………..………………..…………........................…

 

Điện thoại       : ………………..………………..………………..………………..……………......................…
 

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ phép trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ……………..)
 

Lý do xin nghỉ phép:

………..............……..………………..........................................................................................................

………..............……..………………..........................................................................................................

 

Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………………………..Bộ phận :

 

………..............……..………………..........................................................................................................

………..............……..………………..........................................................................................................

Các công việc được bàn giao :

………..............……..………………..........................................................................................................

………..............……..………………..........................................................................................................

                   Trưởng Bộ phận                                                               Người làm đơn

Hotline: 1900 6169