Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đề nghị được giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng đối với cá nhân, hộ gia đình

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu đơn đề nghị được giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn như sau:
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC
GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG HOẶC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

 
Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân ………………………………………..................................................
 
1. Tên người đề nghị (cá nhân/hai vợ chồng/ hộ gia đình/tên cộng đồng (chữ in hoa):......................
 
(Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện và họ tên vợ hoặc chồng của người đại diện đó; Cộng đồng dân cư thôn thì ghi chữ “Cộng đồng“ và tên thôn, bản nơi sinh sống của cộng đồng đó )

2.  Địa chỉ thường trú ...........................................................................................

3. Thông tin về đất và rừng

a) Đề nghị được (giao đất, giao rừng  hay thuê đất, thuê rừng): ................................

b) Về đất:

Địa chỉ khu đất.....................................................................................................

Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng nếu có)............................

Thời hạn (năm).....................................................................................................

Mục đích sử dụng đất....................................................................................... ...

c) Về rừng

Vị trí khu rừng (tiểu khu, khoảnh, lô):.....................................................................

Diện tích (ha):................ ............ ............ ............................................................

Nguồn gốc rừng :..................................................................................................

Thời hạn (năm)........................................................................................ ...........

Mục đích sử dụng rừng:.......................................................................................

4. Cam kết sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ và phát triển rừng. Trả tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, tiền sử dụng rừng hoặc tiền thuê rừng (nếu có) đầy đủ, đúng quy định./.

                                                                                   ........ngày        tháng        năm .....

Người đề nghị /người đại diện

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 
Xác nhận của UBND xã

1. Về hộ gia đình, cá nhân/tính hợp pháp của cộng đồng dân cư thôn...............................

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng của người đề nghị/cộng đồng dân cư.............

3. Về sự phù hợp với quy hoạch ..........................................................
 

 

...... ngày      tháng      năm.....
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch
(Ký tên và đóng dấu)

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng