LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đăng ký di chuyển tái định cư

Đơn đăng ký di chuyển tái định cư được hướng dẫn áp dụng theo mẫu cụ thể như sau

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------


ĐƠN ĐĂNG KÝ DI CHUYỂN TÁI ĐỊNH CƯ


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã: ....................................................................

Họ và tên chủ hộ: .............................................. Dân tộc: ...........................

Sinh ngày: ............. tháng ............. năm .............

Nguyên quán: ..............................................................................................

Nơi ở hiện nay: .............................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Thuộc đối tượng phải di chuyển tái định cư dự án thủy lợi (thủy điện): ....... (*).

Đến tái định cư tại điểm tái định cư: ....................... thuộc xã: .................., huyện: ............................, tỉnh: ...................................

Số người trong hộ có: ................ khẩu, ................lao động.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI PHẢI DI CHUYỂN TRONG HỘ
 

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Quan hệ với chủ hộ

Trình độ Văn hoá

Nghề nghiệp

Số sổ hộ khẩu hoặc số Chứng minh thư nhân dân

Nam

Nữ

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tôi tự nguyện làm đơn này xin đăng ký di chuyển đến tái định cư tại điểm tái định cư nêu trên. Nếu được chấp nhận tôi xin cam kết:

- Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, quyền công dân theo quy định của Pháp luật;

- Tổ chức xây dựng cuộc sống lâu dài tại nơi ở mới.

Nếu tôi tự ý bỏ đi nơi khác, tôi sẽ phải hoàn trả lại các khoản tiền Nhà nước đã hỗ trợ, diện tích đất ở, đất nông nghiệp đã được giao (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do mình gây ra.
 


XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)

......, ngày..... tháng..... năm ......
CHỦ HỘ LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
---------------------------------
(*): Tên dự án thủy lợi hoặc thủy điện.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gửi câu hỏi tư vấn
Chat zalo Chat Facebook