LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Mẫu số: 01/HTBT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) như sau:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ

 

Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế ..................................................................

 

I. Cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:

 

1.   Tên cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:..................................................................            

 

2.   Mã số thuế: ...................................................................................................................

 

3.   Quốc tịch: .....................................................................................................................

 

4.   Địa chỉ:..........................................................................................................................

 

5.   Điện thoại: ........................... Fax:........................... Email: .........................................  

 

6.   Số tài khoản:............................ tại Ngân hàng (Kho bạc):............................................

 

 

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính.........................................

 

II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí:

 

1.   Loại thuế/phí đề nghị hoàn: ..........................................................................................

 

2.   Số tiền thuế/phí phải nộp: .............................................................................................

 

3.   Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) ............................................................

 

4.   Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: ......................................................................................

 

5.   Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: .................................................................

 

6.   Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: ........................................................................................

 

(Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý).

 

7.   Cách thức hoàn thuế/phí:

 

7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác:            □  Số tiền:......................................................

 

7.2. Hoàn thuế/phí bằng:

      Tiền mặt      □   hoặc chuyển khoản      □   Số tiền:.....................................................

      Vào tài khoản số: ........................................................................................................

      Chủ tài khoản: ................................... tại: ..................................................................

 

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

1. ...........

2. ..........

...

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Ghi chú:

Mục II.7 – cách thức hoàn thuế/phí: Người đề nghị hoàn thuế/phí có thể lựa chọn một hoặc cả hai cách thức: (1) bù trừ sang loại thuế/phí khác, (2) hoàn thuế/phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ghi rõ số tiền đề nghị hoàn theo từng cách thức.

 

P. Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169