LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đăng ký nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán

Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán ban hành kèm theo thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ tài chính như sau:
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ

ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Cục Thuế (Chi cục Thuế)……………………………………………....................

1. Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………

2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………….........

3. Số CMND/hộ chiếu :................................... Ngày cấp: ................................. Nơi cấp:……

4. Địa chỉ thường trú:……………………………..……………………………………………

Tôi đăng ký nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo mức thuế suất 20% cho năm …….

 

Ngày …… tháng …… năm ...……

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hotline: 1900 6169