LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu công văn trả dấu pháp nhân

Nội dung Công văn trả dấu pháp nhân đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc lý do khác bao gồm các thông tin cụ thể như sau:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH .....

----------------

 

Số:    /20../TB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ....

 
Kính gửi:  Công an thành phố ...........

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ......

 

Mã số doanh nghiệp: ........ do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày ........ Cấp đăng ký thay đổi lần 07 ngày ........

 

Thông báo chấm dứt hoạt động công ty sau:

 

1. Tên công ty:

 

2. Địa chỉ DN:

 

3. Người đại diện theo pháp luật:

 

Họ và tên:                                     Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày:

CMND số:                                     Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

 

4. Doanh nghiệp xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty kinh doanh không có hiệu quả và hiện nay các cổ đông trong Công ty không thống nhất được phương án để tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty ......

 

Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định chấm dứt hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.

 

Vậy, doanh nghiệp gửi thông báo này đề nghị cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi lại con dấu pháp nhân của công ty để Doanh nghiệp tiếp tục tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của công ty theo đúng trình tự pháp luật quy định.

 

Doanh nghiệp cam kết:

 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


Nơi nhận:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

-         Phòng PC13- Bộ Công an;

-         Lưu văn phòng;

 

Hotline: 1900 6169