LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc cam kết góp vốn điều lệ bao gồm các thông tin về thành phần cuộc họp, nội dung họp, các vấn đề thỏa thuận trong cuộc họp và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

1. Luật sư tư vấn về Luật Doanh nghiệp

Các hoạt hộng của Doanh nghiệp luôn cần phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Với đặc thù của Công ty Cổ phần và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, do có nhiều người góp vốn, nên đa phần các hoạt động của công ty đều cần có sự thông qua của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông, điều này thể hiện qua những cuộc họp và đòi hỏi cần có văn bản ghi nhận lại nội dung cuộc họp đó.

Luật Minh Gia với đội ngũ Luật sư chuyên tư vấn về lĩnh vực Doanh nghiệp sẽ tư vấn những vấn đề pháp lý, trình tự, thủ tục pháp luật quy định đối với các hoạt động của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ soạn thảo các văn bản phục vụ mục đích hoạt động của các doanh nghiệp. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc Tổng đài Luật sư tư vấn trực tuyến 1900.6169 để chúng tôi có thể tư vấn, hướng dẫn và giải đáp cho bạn.

2. Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

mau-bien-ban-hop-cam-ket-gop-von-jpeg-07122012012654-U1.jpeg

Mẫu Biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH .....

Số:  ..../BB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)

Hôm nay, ngày ...../...../....., vào hồi ....., tại Trụ sở chính của Công ty: ..........., các thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ................... (sau đây được gọi tắt là "Công ty") với nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: ............................... - Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư ký cuộc họp:  .................................. - Thành viên sáng lập;

3. Thành viên khác...................................... - Thành viên sáng lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau:

1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là ............. đồng (............. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam), chiếm ..........% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam), chiếm ..........% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam), chiếm ..........% vốn điều lệ;

2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm ... đợt với số vốn góp mỗi đợt là:

a/ Đợt 1: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày …../...../..... (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1;

Ngày …../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 2;

Ngày …../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 3;

Ngày …../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 4.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các thành viên tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của Công ty TNHH ...........................

CHỮ  KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

 

Nguyễn Văn A

 

 

Nguyễn Văn B

 

 

Nguyễn Văn C

 

 

Nguyễn Văn D

 

 

--------------

Trên đây là biểu mẫu chung để bạn tham khảo, khi triển khai thực hiện bạn cần tìm hiểu quy định pháp luật liên quan tại thời điểm áp dụng và căn cứ vào tình hình thực tế. Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ.

TƯ VẤN NHANH