LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên trong công ty được hiểu là tập hợp các thành viên trong một công ty và là cơ quan có quyền quyết định cao nhất đối với các vấn đề chung của công ty.

1. Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt với các loại hình công ty TNHH thì hoạt động họp hội đồng thành viên thường xuyên được tiến hành. Hiện tại, điều kiện và thủ tục họp hội đồng thành viên của công ty được quy định cụ thể trong các quy định của pháp luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan.

Để được tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nói chung và các vấn đề liên quan đến họp hội đồng thành viên của công ty nói riêng, quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể trường hợp của mình.

2. Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH …….

---------------------

Số:........../BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

------------------------------

……, ngày ...... tháng .....năm ……….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CÔNG TY TNHH ......

(Về việc ....................)

Hôm nay, vào hồi .............., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ............(GCN đăng ký kinh doanh số: ............................do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ............. cấp ngày: ............) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc ..........................................................của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1.  Các thành viên có mặt:

Stt

Họ và tên

Số vốn góp (đồng)

Tỷ lệ vốn góp (%)

1

   Nguyễn Văn A

 

 

2

   Nguyễn Văn B

 

 

3

   Nguyễn Văn C

 

 

4

   Nguyễn Thị D

 

 

   

 

2.  Các thành viên vắng mặt:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3.  Thành viên mời:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4.  Chủ tọa và thư ký:

-    Chủ tọa: ..........................................................................................................................................

-    Thư ký: ............................................................................................................................................

B.  NỘI DUNG CUỘC HỌP

1.  Mục đích, chương trình họp

+   Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

+   Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2.  Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Kết quả biểu quyết: .................................................................................................................................

3.  Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

4.  Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:

Nhất trí sửa Điều ......, Điều ......;.cho phù hợp với nội dung và Luật Doanh nghiệp 2005

5.  Thời điểm thực hiện: .......................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc .......cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành ..... bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký các thành viên:

Nguyễn văn A ..........................................................................................................................................

Nguyễn Văn B .........................................................................................................................................

Nguyễn Văn C .........................................................................................................................................

Nguyễn Thị D .........................................................................................................................................

Thành viên mới:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

Hotline: 1900 6169