LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Pháp luật có quy định về mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông hay không? Biên bản họp cần chứa đựng những nội dung cụ thể như thế nào? Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu như sau:

1. Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cần thể hiện đầy đủ nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp, và các vấn đề khác liên quan đến quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Xuất phát từ sự cần thiết của mẫu biên bản này đối với doanh nghiệp, Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông dưới đây. Tuy nhiên, mẫu biên bản chỉ mang tính chất tham khảo nên trong quá trình soạn thảo, doanh nghiệp cần phải linh động để phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình hoặc tham khảo ý kiến luật sư chuyên môn.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến pháp luật doanh nghiệp bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

2. Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN…

 -----------------

 

 

Số: ..... - BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ....tháng ... năm ....

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ...................

 ( V/v: ………………...)

Hôm nay, ngày ........................, Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ...........................................................

Địa chỉ trụ sở công ty: .............................................................................................................................

Điện thoại: ..............................................................................................................................................

Công ty Cổ phần .......... tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông ...............

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông NGUYỄN VĂN A

Thư ký cuộc họp: Bà NGUYỄN THỊ B

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ   ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt: .............................................................................................................................

+ Số cổ đông vắng mặt: ..........................................................................................................................

+ Số cổ đông được uỷ quyền: .................................................................................................................

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: .......................................................................................................................

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I.     Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

II    Thảo luận.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

III.   Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Tán thành: .............................................................................................................................................

Không tán thành: ..................................................................................................................................

Ý kiến khác: ...........................................................................................................................................

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

CHỦ TOẠ

 

NGUYỄN VĂN A

THƯ KÝ

 

NGUYỄN THỊ B

TƯ VẤN NHANH