LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Biên bản họp công ty trách nhiệm hữu hạn

Mẫu Biên bản họp công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

 

CÔNG TY TNHH ....

------------------

 

 

Số:…….. /BB-…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

--------------

 

Hà Nội, ngày…… tháng...   năm…….

 

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY …………..

( Về việc ................................)

 

Hôm nay, ngày... tháng ...năm..., tại trụ sở Công ty ................................................................................

 

Địa chỉ: ………………., Hội đồng thành viên Công ty gồm:

 

            1…………………………

 

            2…………………………

 

Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến  nhất trí  như sau:

 

            1…………………………

 

            2…………………………

        

Biên bản này được các thành viên thông qua ngày ……….. và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Chữ ký các thành viên (ký, ghi rõ họ tên)

 

Có thể bạn quan tâm:

>> Tư vấn pháp luật qua Email

>> Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến

>> Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp Doanh nghiệp

TƯ VẤN NHANH