LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Biên bản cuộc họp

Mẫu Biên bản cuộc họp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

 

mau-bien-ban-cuoc-hop-jpg-19082013102222-U1.jpg

Mẫu Biên bản cuộc họp (ảnh minh họa)

 

Biên bản cuộc họp trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

-----------------------------------------------------------------------

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /BB- … (3)….

 

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

………… (4) …………..

 

Thời gian bắt đầu..................................

Địa điểm................................................

Thành phần tham dự........

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Chủ trì (chủ tọa):......................................................................................................

Thư ký (người ghi biên bản):.....................................................................................

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ….. giờ …., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

THƯ KÝ
(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA
(Chữ ký, dấu (nếu có)
(5)
Họ và tên


Nơi nhận:
- ……….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.

(5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

TƯ VẤN NHANH