Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính

Biên bản bàn giao mốc địa chính - Mốc địa chính là tài sản Quốc gia, mọi tổ chức, công dân đều có quyền sử dụng mốc vào mục đích đo đạc và có trách nhiệm bảo vệ theo quy định của pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO MỐC ĐỊA CHÍNH

Tại xã (phường, thị trấn) ... huyện (quận, thị xã, thành phố) ... tỉnh (thành phố) ...

Ngày ... tháng ... năm ... tại xã (phường, thị trấn), chúng tôi gồm:

Ông (Bà):......………………. Chức vụ:………… đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ……..

Ông (Bà): …………….. Chức vụ: ……… đại diện (tên đơn vị đo đạc), đơn vị thực hiện nhiệm vụ chôn (gắn) mốc địa chính tại xã (phường, thị trấn)...

Ông (bà): …………… Chức vụ: …………. đại diện UBND xã (phường, thị trấn) …… huyện (quận, thị xã, thành phố) ... tỉnh (thành phố) …... là địa phương có vị trí chôn (gắn) mốc.

Xác nhận việc giao, nhận và sử dụng mốc địa chính và các tài liệu liên quan như sau:

1. Đơn vị đo đạc đã giao vị trí chôn (gắn) mốc địa chính và tường bảo vệ mốc, gồm ... mốc có số hiệu …….. và các tài liệu kèm theo gồm:

+ Bản sao Ghi chú điểm địa chính;

+ Bản sao Biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc, làm tường bảo vệ mốc địa chính ...

cho ông (bà) ………………. đại diện UBND xã (phường, thị trấn) …………..

2. UBND xã (phường, thị trấn) ………… đã cử ông (bà) …………… công chức địa chính của xã (phường, thị trấn) đến nơi chôn mốc để nhận vị trí và hiện trạng của các mốc địa chính tại thực địa.

3. UBND xã (phường, thị trấn) …………… đã tiếp nhận đầy đủ số lượng mốc địa chính đã chôn (gắn) trên địa bàn xã (phường, thị trấn) …….., các tài liệu kèm theo.

4. Mốc địa chính là tài sản Quốc gia, mọi tổ chức, công dân đều có quyền sử dụng mốc vào mục đích đo đạc và có trách nhiệm bảo vệ theo quy định của pháp luật. Khi tổ chức, công dân muốn được sử dụng mốc vào mục đích đo đạc phải được phép của cơ quan tài nguyên và môi trường và phải báo trước cho UBND biết.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), 01 bản giao nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường./.
 

 

 

(Địa danh) …. ngày … tháng … năm …
 

Đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Công chức địa chính xã
(phường, thị trấn)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đại diện UBND xã
(phường, thị trấn)
(Ký, ghi rõ họ và tên đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169