LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ THM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
 

[Cục ĐTNĐVN, S GTVT]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /…..

……, ngày tháng năm

BÁO CÁO

KT QUẢ THẨM ĐỊNH H SƠ ĐXUẤT

Dự án nạo vét luồng đưng thủy quốc gia, vùng nưc cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm, sông.... từ km.... đến ....

Kính gửi: ____ [Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh]

Căn cứ Thông tư số …../2015/TT-BGTVT ngày   tháng   năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

Xét văn bản số ___ [Ghi số hiệu văn bản trình] ngày ___ [Ghi thời gian văn bản trình] của ___ [Ghi nhà đầu tư] về việc …… [Ghi trích yếu văn bản], .... [Cục ĐTNĐVN, Sở GTVT] kính trình [Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh] báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

I. Thông tin chung về nhà đầu tư.

1. Tên nhà đầu tư:............................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật:....................................................................

3. Địa chỉ:........................................................................................................

4. Giấy chứng nhận ĐKDN:............................................................................

5. Vốn điều lệ:.................................................................................................

6. Ngành nghề kinh doanh:..............................................................................

II. Đánh giá sự cần thiết thực hiện dự án (trong đó nêu rõ sự cần thiết nạo vét; sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển đường thủy...).

III. Bảng kết quả thm định hsơ năng lực của nhà đu tư

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

Không

 

I

Tiêu chí tiên quyết

 

 

 

1

Văn bản đăng ký theo mẫu

 

 

 

2

Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư

 

 

 

3

Năng lực tài chính

 

 

 

4

Năng lực kỹ thuật

 

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này

5

Năng lực nhân sự

 

 

 

6

Kinh nghiệm của nhà đầu tư

 

 

 

II

Tiêu chí lựa chọn

Điểm đánh giá

Điểm tối đa

 

1

Dự án đăng ký

 

15

Điểm đánh giá được xác định một trong hai tiêu chí

a

Trong danh mục dự án đã được Bộ GTVT/UBND tỉnh phê duyệt

 

15

 

b

Ngoài danh mục dự án nhưng được Bộ GTVT/UBND cấp tỉnh chấp thuận công bố bổ sung

 

10

 

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

 

10

 

3

Báo cáo tài chính 02 năm liền kề gần nhất được cơ quan kiểm toán hoặc cơ quan thuế xác nhận.

 

15

 

4

Năng lực kỹ thuật

 

20

Điểm đánh giá được xác định một trong ba tiêu chí

a

Máy móc thiết bị nạo vét, vận chuyển của nhà đầu tư (tàu cuốc hoặc đào gầu dây, tàu hút, sàlan)

 

20

 

b

Máy móc thiết bị nạo vét, vận chuyển của nhà đầu tư kết hợp đi thuê và liên doanh

 

18

 

c

Máy móc thiết bị hợp đồng hợp tác của đối tác liên doanh

 

15

 

5

Năng lực nhân sự

 

20

Điểm đánh giá tổng hợp của ba tiêu chí.

a

Cán bộ quản lý

 

7

 

b

Cán bộ kỹ thuật

 

7

 

c

Công nhân viên

 

6

 

6

Kinh nghiệm của nhà đầu tư

 

20

Điểm đánh giá tổng hợp của hai tiêu chí

a

Số năm kinh nghiệm

 

5

 

b

Quyết định giao thực hiện nạo vét duy tu hoặc Hợp đồng nạo vét duy tu đường thủy; Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nạo vét; Hợp đồng hợp tác khác có liên quan đến nạo vét

 

15

 

 

Lãnh đạo [Cục ĐTNĐVN, Sở GTVT]
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gửi câu hỏi tư vấn
Chat zalo Chat Facebook