LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung như đính kèm trên đây:
 

Mẫu số:01-1/ĐNHT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm...)

 

[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ....đến...

[02]Tên người nộp thuế:…………...................….........………………….…………

[03] Mã số thuế:

 

[04]Tên đại lý thuế:………………………............…………………………………..

[05] Mã số thuế:

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Hoá đơn, chứng từ,

biên lai nộp thuế

Tên người bán

số

thuế người bán

Mặt hàng

Giá trị HHDV

mua vào chưa có thuế

Thuế suất

(%)

Thuế GTGT

Ghi chú

Ký hiệu

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

                     
                     
                     
                     
                     

.......

                   

Tổng cộng

       

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..............................

Chứng chỉ hành nghề số  :...............................

Ngày ......... tháng....... năm ............

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Hotline: 1900 6169